"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."


- Jan Paweł II

Cel fundacji PALIACJA POMOC


 

Celem fundacji jest ochrona i promocja zdrowia oraz działalność charytatywna na rzecz społeczności, a w szczególności:

 

 • niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom ciężko chorym, jak również ich rodzinom oraz dążenie do wypracowania rozwiązań, które umożliwią polepszenie jakości ich życia i zapewnią im optymalną, należytą opiekę,

 • rozpowszechnianie wiedzy medycznej, w tym wiedzy o nowoczesnych metodach leczenia chorych leczonych paliatywnie;

 • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia wiedzy o stanach paliatywnych i chorych leczonych paliatywnie;

 • podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

 • promocja i organizacja wolontariatu;

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

 • działania służące skupieniu wokół idei fundacji naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych w kraju i za granica i gromadzenie środków rzeczowych i finansowych dla utrzymania i rozwoju WSPR oraz innych placówek sprawujących opiekę nad chorymi leczonymi paliatywnie;

 • polepszania zaopatrzenia placówek i ośrodków sprawujących opiekę nad chorymi leczonymi paliatywnie w sprzęt, aparaturę diagnostyczną i inne niezbędne urządzenia, wyposażenie oraz materiały;

 • rozwijanie kontaktów pomiędzy krajowymi i zagranicznymi placówkami paliatywnymi;

 • współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz innymi podmiotami związanymi ze służbą zdrowia.